JOHDANTO
Kirkkojärjestyksen 17 luvun 13 §:n mukaan kirkkohallitus antaa tarvittaessa ohjeita hautaustoimen hoitamisesta. Ensimmäinen koko kirkkoa koskeva yhteinen hautaustoimen ohjesääntö laadittiin vuonna 1954. Ohjesääntöä tarkistettiin vuosina 1972 ja 1979 ja viimeisin laaja ohjesäännön tarkistus tehtiin kirkkolain ja terveydensuojelulainsäädännön uudistusten johdosta vuonna 1994. Nyt tapahtuva ohjesäännön uudistus liittyy hautaustoimilain voimaantuloon vuoden 2004 alussa sekä hautaustoimilain johdosta tehtäviin kirkkolain 17 luvun ja kirkkojärjestyksen 17 luvun muutoksiin.

Tässä hautaustoimen malliohjesäännössä esitetyt viittaukset kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ovat siinä muodossa kuin ne on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta. Hautaustoimilain mukaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä on velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita. Lain keskeisiä lähtökohtia ovat arvokkuuden ja kunnioittavuuden vaatimukset ruumiin ja tuhkan käsittelyssä ja hautausmaan hoidossa sekä vainajan katsomuksen kunnioittaminen. Hautaustoimen ohjesääntö osaltaan tukee näiden tavoitteiden toteutumista.

 

Tutustu  lisää hautaustoimen ohjesääntöön.