Hallinto ja talous

Kirkkovaltuusto                                                                                                                                                                                                  Seurakunta on itsenäinen julkisyhteisö. Sen ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, jonka 23 jäsentä valitaan joka neljäs vuosi valitsema 23-jäseninen kirkkovaltuusto. Äänioikeus vuoden 2010 vaaleissa oli ensimmäistä kertaa kaikilla 16 vuotta täyttäneillä seurakuntalaisilla.

Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset.

Kirkkoneuvosto on seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan yleisessä johdossa oleva luottamushenkilöelin. Se valmistelee myös asioita kirkkovaltuustolle ja panee täytäntöön sen päätökset. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Neuvosto huolehtii seurakunnan yleisestä hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta.

Kirkkoneuvosto on delegoinut päätösvaltaansa ja juoksevien asioiden hoitoa viranhaltijoille.
 

Vastuuryhmät                                                                                                                                                                                                     Seurakunta luopui johtokunnista vuoden 2019 alusta. Kirkkoneuvoston alaisuudessa toimii diakonian-, kasvatuksen-, musiikki- ja jumalanpalveluselämän ja lähetyksen vastuuryhmä.

Vastuuryhmä on toimintaryhmä, joka ideoi ja toteuttaa rajattuja tehtäviä työntekijöiden kanssa. Vastuuryhmä tukee työntekijöitä työalan kehittämisessä toteuttaen kristillisen kirkon perustehtävää.

 

TOIMINTA JA TALOUS vuodelle 2022

Yleistavoitteet   

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella ovat hengellisyyden vahvistaminen, diakoninen perhetyö ja digitalisaation vahvistaminen.

Hengellisyyden vahvistaminen tapahtuu ennen kaikkea jumalanpalveluselämän kautta. Tämän vuoksi seurakunnassa vahvistetaan erityisesti ehtoolliselle osallistumista. Myös vapaaehtoisten osallistumismahdollisuuksia jumalanpalveluselämään lisätään.

Diakoniseen perhetyöhön on syytä kiinnittää huomiota Pohjois-Pohjanmaan alueella, jossa tutkimusten mukaan lapsiperheköyhyys on poikkeuksellisen korkealla tasolla.

Digitalisaation vahvistaminen tapahtuu luonnollisesti uusien viestintämuotojen välityksellä ja kaikilla työaloilla. Myös virtuaalikirkon lähetyksiä tullaan lisäämään.

Vuosi 2022 tulee olemaan vaalivuosi, sillä alkuvuodesta valitaan seurakunnalle uusi kirkkoherra ja loppuvuodesta luottamushenkilöt kaudelle 2023–2026. Vaaleihin on syytä valmistautua esirukouksin.

Seurakuntatyö on yhteisten asioiden hoitamista, jossa jokaisella on oma paikkansa. Työyhteisö luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kanssa muodostaa joukkueen, jonka päämääränä on kirkon tarkoituksen toteutuminen. Tulevaisuuden seurakunta tarvitsee nykyistä enemmän vapaaehtoisten panosta. Siihen on syytä varautua myös Muhoksella.

 

Kirkkoneuvoston asettamat talousarvion tavoitteet vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmavuosille 2023–2024

1) Vuoden 2022 talousarvio on laadittu 1,6 tuloveroprosentin pohjalta kirkkovaltuuston 27.9.2021 tekemän päätöksen mukaisesti. Työntekijöiden esittämiä talousarvioesityksiä on jouduttu karsimaan talouden tasapainottamiseksi.

Seurakunnan talousarvio osoittaa alijäämää vuodelle 2022. Tämän johdosta seurakunnan on laadittava talouden tasapainottamiseksi vähintään kolme vuotta kattava suunnitelma. Tuona aikana talous on saatettava tasapainoon. Suunnitelma laaditaan vuoden 2022 aikana.

2) Henkilöstöstrategian laatiminen

Uusiin toiminnallisiin tarpeisiin ja taloudellisiin haasteisiin varaudutaan joko olemassa olevia resursseja uudelleen kohdentamalla, virkarakenteen tai työsopimussuhderakenteen kehittämisellä tai toimintasuunnitelmiin sisältyvillä projekteilla.

Henkilöstössä tapahtuvien muutosten yhteydessä käydään läpi työnkuvat ja otetaan huomioon myös töiden mahdolliset uudelleenjärjestelyt. Tehtäväkuvien läpikäyminen ja saattaminen ajan tasalle.

3) Investointeihin varaudutaan investointisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain.

4) Muhoksen seurakunta 2020 Alttarilla ja arjessa -tulevaisuussuunnitelma sekä uusi valmisteilla oleva tulevaisuussuunnitelma vuoteen 2026 ovat osa seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Tulevaisuussuunnitelma päivitetään vuoden 2022 aikana.

Oulun hiippakunnan laatima strategia ”Uskon, toivon ja rakkauden Asialla Pohjoisessa” sekä Muhoksen kunnan työnalla oleva strategia otetaan huomioon seurakuntamme tulevaisuussuunnitelmaa laadittaessa.