Toiminta-ajatus

 

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,

että antoi ainoan Poikansa,

jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen,

vaan saisi iankaikkisen elämän.

Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan

sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen.”

(Joh. 3:16-17.)

 

Kaikilla ihmisillä on oikeus kuulla tämä ilosanoma, ottaa se vastaan uskoen ja tulla kastetuksi. Tämän sanoman eteenpäin vieminen on uskottu jokaiselle kristitylle. Mutta lähetystyö ei ole ainoastaan ”tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni”, vaan se on myös ”opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.”

Toisin sanoen nykyaikainen lähetystyö on myös monimuotoista kansanvälistä yhteistyötä: se on kansainvälistä diakoniaa, terveydenhoitoa ja koulutusta, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien puolustamista, myös kumppanuutta eri maihin syntyneiden kirkkojen kanssa ja dialogia eri uskontojen kanssa.

 

Herramme Jeesuksen Kristuksen lähetys- ja kastekäskyn toteuttamiseksi on hyvä pitää mielessä seuraavia näkökohtia:

1. Lähetystyö on seurakuntamme todellinen perustehtävä. Seurakuntana me emme avusta vaan me teemme lähetystyötä. Kirkon lähetysjärjestöt avustavat meitä tämän perustehtävämme toteuttamisessa. Lähetysjärjestöt ovat työllemme välttämättömiä palvelujärjestöjä ja läheisiä yhteistyökumppaneita ja hoitavat käytännön työn: lähettien hankinnan, koulutuksen, palkat ja rahaliikenteen.

2. Vapaaehtoiset ovat seurakunnassamme lähetyksen aarre ja voimavara.

3. Opetus ja rukous ovat lähetystyön tärkeimpiä välineitä.

4. Raha ei ole lähetystyössä tärkeintä; elävä yhteys Jeesukseen Kristukseen on. Sen sijaan raha on vain välttämätön väline.

5. Seurakunnan lähetystehtävän tärkeyden tulee näkyä sen budjetissa aivan niin kuin muidenkin tehtäväalueiden.

 

Muhoksen seurakunnan lähetystyö perustuu työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten aktiiviseen toimintaan. Tavoitteena on myös, että seurakunnassamme lähetystietoisuus ja –toiminta kuuluisi yhä useamman seurakuntalaisen arkeen.

 

Lähetys- ja kastekäsky (Matt. 28:18-20)

 

suomi: Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

 

englanti: Jesus came to them and said: "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age."

 

kiswahili: Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, ”Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu; na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi; na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari.”

 

maasai-heimon kieli: Nelotu Yesu enetii neirorie ajoki, ”Aaishooki enkidimata pooki te shumata o te nkop. Enchom entaa loreren pooki ilooiteng’eni laainei, nimbatisasa te nkarna e Papa o ene Nkerai o ene Nkiyang’et Sinyati: ninteng’ening’ene meibung’a inaitanapa intae pooki; naa ng’ura, atii te nebo intae nkolong’i pooki o metabau enkiting’oto e nkop.”

 

portugali: E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.